Lär dig handla kontrakt

Som vanlig sparare kommer du sällan i kontakt med optioner eller terminer. Men i många av de sammanbyggda finansiella produkter du köper, exempelvis i de så kallade kapitalskyddade produkterna som bland annat innefattar aktieindexobligationer, finns optioner ofta med som en ingrediens. Därför kan det vara intressant att få ett hum om hur de fungerar.

Derivat är kontrakt om framtida affärer

Optioner och terminer kallas båda för derivat och är kontrakt mellan två parter om en affär som äger rum i framtiden. Både optioner och terminer har använts länge. Tittar man på varför de kom till är det lättare att förstå hur de fungerar.

När en bonde sår en skörd tar hen en risk genom att lägga ner arbetstid och pengar utan att veta vad betalningen kommer att bli. För att säkerställa att skörden blir såld kan bonden göra upp med en köpare redan på våren, om ett köp som går igenom på hösten. Bonden kanske skriver kontrakt med någon om att sälja hela skörden. Priset och mängden är avtalad, men leveransen och betalningen kommer inte att ske förrän på hösten. Ett sådant kontrakt kallas en termin.

Terminen fungerar som en försäkring både för köparen och säljaren

Säljaren, i det här fallet bonden, vet redan på våren vilket pris hen kommer att få för sin skörd, vilket gör att hen kan planera och budgetera sina kostnader. Samma sak gäller köparen. Samtidigt är terminer ett instrument som kan användas för spekulation. Den som tror att priset på vete kommer att stiga kan köpa en vetetermin. Om vetepriset stiger blir terminen en bra affär, eftersom säljaren inte kan höja priset efter att hen har skrivit på kontraktet. Köparen kan köpa vetet för det pris som anges i terminskontraktet och sedan sälja det vidare till det högre marknadspriset. Om priset på vete däremot sjunker blir terminen en dyr affär, eftersom köparen är tvungen att köpa till det pris man angivit i kontraktet, trots att det på leveransdagen hade varit billigare att köpa vetet direkt på den öppna marknaden. Idag finns en stor terminshandel för de flesta råvaror, som olja, vete och olivolja. Men det går också att handla aktier och index på termin.

Terminen är alltså en uppgörelse om en framtida försäljning. Pris, mängd och datum är bestämt, men betalningen sker först på leveransdatumet.

Bonden kan också komma överens med en köpare om att denne har en rättighet (men ingen skyldighet) att köpa skörden till ett bra pris på hösten, om köparen idag betalar för att få den rättigheten. På så sätt kan bonden få en inkomst både idag och till hösten. Rätten att göra den framtida affären kallas en option.

En option liknar en termin men är friare för köparen. Optionen är ett avtal mellan två parter som ger köparen rätt att köpa eller sälja något till ett bestämt pris på en förutbestämd dag. För att få den rätten betalar köparen en avgift. Optionen är ungefär som en handpenning: köparen betalar säljaren för rätten att få köpa i framtiden, men köparen är inte tvungen att genomföra affären.

Om köparen inte genomför affären är det enda hen förlorat handpenningen, det hen betalade för att köpa optionen.
Det köparen har rätt att köpa eller sälja – det underliggande instrumentet – kan vara allt från aktier eller index, till råvaror och obligationer.

Köparen är som sagt fri, men säljaren är bunden. Om köparen vill, måste säljaren på den förutbestämda dagen fullfölja kontraktet. Det finns köp- och säljoptioner. Köpoptionerna med aktier som underliggande instrument ger innehavaren rättigheten att köpa ett visst antal aktier till ett visst pris på det utsatta datumet, lösendagen. Säljoptionen ger innehavaren rättigheten att sälja aktien till ett bestämt pris på lösendagen.

Hög risk med derivat

Optioner och terminer är så kallade hävstångsinstrument. Det innebär att du med ett litet kapital kan kontrollera en stor mängd av det underliggande instrumentet. En option som innebär en framtida affär med en aktie kan kosta ett par kronor, när själva aktien kostar flera hundra. Det innebär att du som handlar med ett litet kapital kan få hög avkastning, men också göra stora förluster. När du handlar derivat riskerar du dessutom att förlora mer än det du satsat, något som aldrig kan hända när du handlar aktier och fonder. Att handla med terminer och optioner är därför riskfyllt och bör göras med stor försiktighet och bara om du har god kunskap om dessa instrument.