Lär dig om spartermer

A

A-aktie
Aktieslag som ofta har ett högre röstvärde på bolagsstämman.

Aktie
Ägarandel i ett aktiebolag.

Aktiebolag
Företagsform som kännetecknas av att delägarna inte har personligt ansvar för företagets skulder.

Aktiedepå
En tjänst som exempelvis banker erbjuder för hantering av aktier. Ett verktyg för att köpa och sälja t.ex aktier. Vinster beskattas med 30%. Vinst kan kvittas mot förlust inför beskattning.

Aktiefond
En fond som man kan köpa andelar i. Fonden äger aktier.

Aktieindex 
Ett värde som visar den genomsnittliga förändringen av en grupp aktier.

Aktieindexobligation
En obligation där räntan (avkastningen) beror på utvecklingen för vissa aktier eller en aktiemarknad.

Aktiekapital
Summan av det nominella värdet av alla aktier i ett företag.

Aktieportfölj
De aktier som man äger.

Aktieutdelning 
Den del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna.

Avkastning
Den vinst man gör på en placering. För aktier kan avkastningen bestå av såväl värdeökning som aktieutdelningar.

Avkastningskonto
Det bankkonto som är kopplat till aktieägarens VP-konto.

Avkastningskrav
Det krav på avkastning man har för sin placering.

Avknoppning
När ett moderbolag säljer eller delar ut aktier i ett dotterbolag, ofta i samband med en börsnotering.

Avräkningsnota
Ett kvitto på en genomförd aktieaffär.

Avstämningsdag
Den dag som aktieboken stäms av. De som var aktieägare denna dag har rätt att delta i bolagsstämma, rätt till utdelning, vara med i nyemission etc.

B

B-aktie
Ett aktieslag som oftast har lägre röstvärde än A-aktien.

Balansräkning
En sammanställning som visar företagets tillgångar och hur dessa har finansierats.

Bear
Används som uttryck om man har en tro på att börsen kommer att minska i värde. Används även som namn på certifikat där man tror att den underliggande tillgången kommer att minska i värde.

Betavärde 
Visar hur mycket fondens värde i genomsnitt förändras när index förändras

Betalkurs
Det pris som en aktieaffär (avslut) har gjorts till.

Blandfond
En fond som innehåller aktier och räntebärande placeringar.

Blankning
Aktier/värdepapper som inte ägs säljs i förhoppning om att dessa ska kunna köpas till ett lägre pris vid ett senare tillfälle. De aktuella värdepapperna lånas, för en avgift via en bank/finansinstitut, av långsiktiga investerare, som exempelvis pensions- eller aktiefonder. Naken blankning innebär att värdepapper som man inte äger blankas/säljs utan att först ha lånats.

Bolagsordning
Överenskommelse (stadgar) mellan aktieägarna som reglerar vilken verksamhet företaget ska bedriva.

Bolagsrisk
Risken att en enskild aktie har en sämre utveckling.

Bolagsstämma
Sammanträde med aktieägarna i ett bolag. Det högsta beslutande organet i ett aktiebolag.

Branschfond 
Fond som placerar i aktier inom en viss sektor eller bransch. Fonden väljer aktier över hela världen om inget annat anges.

Branschindex
Aktieindex för en viss bransch.

Bull
Används som uttryck om man har en tro på att börsen kommer att öka i värde. Används även som namn på certifikat där man tror att den underliggande tillgången kommer att öka i värde.

Börs
En organiserad marknad för handel med värdepapper, råvaror eller valutor.

Börsen
En vanlig benämning på Stockholmsbörsen (tidigare Stockholms Fondbörs).

Börsintroduktion
När ett nytt bolag inregistreras på en börs.

Börsnoterade aktier
Aktier som är noterade på Stockholmsbörsens nordiska lista eller på Nordic Growth Markets Equity-lista. Övriga noterade aktier är marknadsnoterade.

Börsstopp
Handeln med aktierna i ett visst företag stoppas i avvaktan på ny information.

Börsvärde
Ett företags börsvärde är aktiekursen multiplicerat med antalet aktier i företaget.

C

Certifikat
Ett finansiellt instrument vars värde påverkas av en underliggande tillgång, t.ex råvaror. Certifikat har ofta en inbyggd hävstång, t.ex x2

Courtage
Provision som man betalar vid köp eller försäljning av värdepapper.

Cykliska företag
Företag vars resultat påverkas kraftigt av konjunkturen.

D

Daytrader
En person som gör många och mycket kortsiktiga aktieaffärer.

Delårsrapport
Ekonomisk rapport från ett bolag med redovisning av vad som har hänt under en del av
räkenskapsåret.

Depå
Se aktiedepå.

Direkt aktieägande
Ägande av aktier, motsatsen är indirekt aktieägande när man är delägare i en aktiefond.

Direktavkastning
Aktieutdelningen uttryckt i procent av aktuell aktiekurs.

Dow Jones
Amerikanskt företag som producerar ett flertal index för den amerikanska aktiemarknaden.

E

Effektiv ränta
Visar lånets totala kostnad, inklusive alla avgifter.

Eget kapital
Aktiekapitalet i ett företag samt de vinster som inte delats ut till aktieägarna utan finns kvar i bolaget.

Emission
Utgivande av aktier.

Emissionskurs
Priset som ska betalas för nyemitterade aktier.

Emittera
När nya aktier utges.

Etisk fond 
Fond om gynnar något speciellt ändamål (miljö, biståndsarbete mm) eller som undviker vissa områden som betraktas som mindre etiska (krigsmaterial, tobak, sprit mm).

Euroclear
Se värdepapperscentralen.

F

Fientligt bud
När någon lägger ett bud på aktierna i ett företag utan att ha budet förankrat av ägare och ledning i företaget.

Finansinspektionen
Organ som bland annat övervakar banker och fondkommissionärer.

First North
En alternativ marknadsplats för små tillväxtföretag. En del av OMX Nordenbörs.

Fondemission
Aktiekapitalet och antalet aktier ökar utan att aktieägarna betalar in nya pengar till företaget.

Fondkommissionär
Bank eller särskilt fondkommissionsbolag som fått Finansinspektionens tillstånd att i eget namn handla med värdepapper för kunders räkning.

Frimärksaktier
En benämning på aktier som handlas till mycket låga kurser.

Fundamental aktieanalys
Bedömning av en akties rimliga värde genom analys av företagets ekonomiska ställning, vinstkapacitet och framtidsutsikter.

G

Globalfond 
Fond med placeringar spridda över hela välden

H

Hausse
Börsterm som innebär kraftigt stigande aktiekurser under livlig handel.

Hedgefond 
Fond som teoretiskt inte har några restriktioner. Fonden ger ofta ut endast ett begränsat antal fondandelar. (jmf. aktiefonder)

Hävstångseffekt
Den effekt som kan åstadkommas vid belåning av aktierna. Ger en multiplikationseffekt, t.ex x2.

I

Index
Ett jämförelsetal som visar utvecklingen (t.ex för aktier) i förhållande till en starttidpunkt. Startdagen har i regel värdet, 100.

Indexfond 
Fond vars värdeutveckling ska följa ett visst index.

Indirekt aktieägande
Delägarskap till exempel i aktiefonder som i sin tur äger aktier eller via investmentbolag.

Insider
En person (med närstående) som genom anställning, uppdrag eller annan befattning har information och kunskap som har betydelse för kursen på ett värdepapper.

Instrument
Ett finansiellt instrument är ett avtal som ger upphov till en finansiell tillgång och skuld. T.ex. en aktie, andel i värdepappersfond, obligation eller option.

Investeringssparkonto (ISK)
En placeringsform som schablonsbeskattas. Fungerar likt en aktiedepå.

Investmentbolag
Företag som äger och förvaltar andra aktier (främst börsnoterade aktier).

J

JEK
Se justerat eget kapital.

Juridiska personer
Sammanfattande benämning på olika typer av företag.

Justerat eget kapital (JEK)
Företagets egna kapital (aktiekapital samt tidigare års vinster) med tillägg för andra övervärden som finns i ett företag.

K

Kapitalförsäkring
En placeringsform som schablonsbeskattas. Fungerar likt en aktiedepå.

Kassaflödesanalys
Visar ett företags betalningsströmmar, in- och utbetalningar.

Kassaflödesmodell
En vanlig analysmodell för att bedöma en akties rimliga värde.

Konkurs
När ett företag tvingas upphöra med verksamheten sedan aktiekapitalet förbrukats.

Kurs
Priset på en aktie.

Kurtage
Se courtage.

Kvartalsrapport
En delårsrapport som upprättas varje kvartal (4 ggr/år) jmf. Årsredovisning.

Köpkurs
Det som högsta pris som en köpare vid ett visst tillfälle är villig att betala för en aktie.

Köpoption
Värdepapper som ger innehavaren rätt (men inte skyldighet) att inom en viss tid köpa något (till exempel en aktie) till ett i förväg bestämt pris.

Köporder
Order från kund till fondkommission är att köpa aktier eller andra värdepapper.

L

Landfond 
Fond med placeringar i aktier från ett visst land

Likvidation
När ett företags ägare beslutar att företaget ska upphöra med verksamheten och det egna kapitalet ska återbetalas till företagets aktieägare.

Likviddag
Betalningsdag. Vid köp eller försäljning av aktier är likviddagen ett par dagar efter avslutet. Äganderätten övergår dock omedelbart till den nye ägaren.

Limitering
En instruktion i en köp eller säljorder om det högsta respektive lägsta pris till vilket kunden vill genomföra affären.

Lösenpris
Priset som innehavaren till en option har rätt att köpa/sälja den aktie som optionen avser.

M

Marginal
Lönsamhetsmått i förhållande till företagets omsättning.

Marknadsrisk
Risken att hela aktiemarknaden utvecklas dåligt.

Minimicourtage
Den lägsta avgift som tas ut vid köp eller försäljning av aktier.

Mäklarfirma
Sammanfattande benämning på fondkommissionärer som inte är banker.

N

NGM
Sveriges andra börs. NGM står för Nordic Growth Market.

Nollkupongare
En obligation där räntan betalas ut först när obligationen löses in.

Nominellt belopp
Det värde som aktien bidrar med till företagets aktiekapital.

Nordiska listan
OMX börslista för nordiska aktier.

Nyemission
När ett företag utger nya aktier.

O

Obligationsfond 
Fond med placeringar i räntebärande värdepapper med längre löptid.

Omsättning
Omsättning är ett företags totala försäljning under en viss period. Oftast formuleras omsättningen i en viss valuta, men den kan även anges i mängd, vikt, volym med mera. I redovisningar skrivs ett företags omsättning i en viss valuta (exklusive moms).

Omvänd split
Sammanläggning av flera aktier till en aktie.

OMX-index
Ett index där de 30 mest omsatta aktierna ingår.

Orderdjup
Visar hur många aktier köpare respektive säljare vill handla med och till vilka kurser de vill göra affärerna.

P

Penningmarknadsfond 
Fond med placeringar i räntebärande värdepapper med kort löptid.

P/e-tal 
Från engelska price earnings ratio även kallat vinstmultiplikator. Ett relationsmått där den aktuella aktiekursen divideras med vinst per aktie.

Preferensaktie
En aktie som har företräde framför andra aktier, vanligen rätt högre utdelning.

Premieobligation
Obligation som ges ut av staten där räntan delas ut i form av utlottning.

Prospekt
En faktasamling som ska innehålla information som möjliggör en välgrundad bedömning vid t.ex en nyemission.

R

Reaförlust
Realisationsförlust. Se förklaring på reavinst.

Realränta
Räntan exklusive ersättning för inflation.

Realränteobligation
Obligation som ger en fast ränta samt en ersättning som beror på inflationen under obligationens löptid.

Reavinst
Realisationsvinst. Vinst som uppstår vid försäljning av värdepapper eller andra tillgångar.

Regionalfond
Fond med placeringar i en viss region.

Resultaträkning
Visar hur ett företags resultat (vinst eller förlust) har uppkommit under en period.

Riktad emission
En nyemission som riktas mot en viss grupp som får erbjudande att teckna de nya aktierna.

Riktkurs
Riktkurs är den kurs som analytikerna tycker att en viss aktie bör stå i, det vill säga vad en viss aktie bör vara värd.

Riskkapital
Kapital som ägare satsar i ett företag.

Riskpremie
Den avkastning man kan förvänta sig på grund av den risk investeraren tar.

Räkenskapsår
Den tid som ett bolags redovisning omfattar, vanligen kalenderår.

Ränta
Priset för att låna pengar.

Räntabilitet
Lönsamhet, avkastningsförmåga.

Röstlängd
Den lista på en bolagsstämma som visar hur många röster deltagarna har och hur de är fördelade.

Röstvärde
Det antal röster som en aktie har på en bolagsstämma. (se A- resp. B-aktie)

S

Senast betalt
Den sista (senaste) betalkursen som noterats för en aktie efter en handelsdag.

Sharpekvot
Mäter hur hög avkastning som en förvaltare uppnått i förhållande till risk.

Slutkurser
De köp- och säljkurser som gäller när börshandeln slutar för dagen.

Soliditet
Det egna kapitalet i förhållande till företagets totala tillgångar, ett mått på företagets ekonomiska styrka.

Split
Aktieuppdelning. En aktie delas upp på flera aktier.

Stamaktie
De ”vanliga” aktierna, således både A-aktier och B-aktier. Motsatsen är preferensaktier.

Stockholmsbörsen
En av 2 st börser som finns i Sverige. Officiella namnet är Nasdaq Stockholm.

Stockholms Fondbörs
Tidigare namn på Stockholmsbörsen.

Stop loss
En latent säljorder som automatiskt aktiveras vid en förutbestämd nivå. Den är utformad för att säkra investerarens position.

Substansrabatt
Skillnaden mellan värdet på ett investmentbolags innehav och vad själva bolaget är värderat till på börsen.

Sverigefond
Fond med placeringar i svenska aktier.

Säljkurs
Det lägsta pris som någon är villig att sälja en aktie för vid ett visst tillfälle.

Säljoption
Värdepapper som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att under en viss tid sälja den underliggande varan (till exempel en aktie) till ett visst bestämt pris.

Säljorder
De instruktioner som lämnat i samband med en försäljning.

T

Teckningskurs
Det pris som ska betalas för varje ny aktie i en nyemission.

Teckningsoption
Värdepapper som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att under en viss tid teckna en aktie till ett bestämt pris.

Teckningsrätt
Värdepapper som ger rätt att teckna aktier i en ny emission.

Teckningstid
Den tid man har rätt att teckna nya aktier i en nyemission eller teckna sig för aktier i en  börsintroduktion.

Teknisk aktieanalys
Bedömning av en aktie genom att enbart studera kursutveckling och aktieomsättning.

Tillväxtföretag
Företag vars omsättning växer snabbare än övriga företags.

Tvångsinlösen
När en aktieägare har mer än 90 procent av aktierna i ett bolag kan tvångsinlösen av de andra aktierna begäras.

U

Underliggande vara
Den vara (till exempel aktie eller en råvara) som ligger till grund för en option.

Uppköpsbud
När någon lägger ett bud på samtliga aktier i ett företag.

Utdelning
Den del av företagets vinst som lämnas till aktieägarna.

V

Warranter 
Skräddarsydda optioner som ställs ut av banker eller mäklarfirmor.

VPC
Värdepapperscentralen.

VP-konto
Konto (värdepapperskonto) där aktieägarens innehav är registrerat.

VP-systemet
Det papperslösa, kontobaserade, värdepapperssystem som infördes 1990 i Sverige.

Värdepapper
Gemensam beteckning för aktier, obligationer, optioner etc.

Värdepapperscentralen (VPC)
Bolag som administrerar aktieaffärerna åt de företag som är anslutna till VP-systemet. VPC hanterar aktieägarnas VP-konton, utfärdar VP-avier, förmedlar aktieutdelningar etc. Numera en del av Euroclear group.

Å

Årsredovisning
Rapport från ett bolag över det gångna räkenskapsåret. I årsredovisningen ingår bland annat resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

Återköp
Företag har fått möjlighet att minska antalet utestående aktier genom att återköpa en del av dessa från de aktieägare som är villiga att sälja.